Zarejestruj

DANE PODSTAWOWE
ZAŁĄCZNIKI - w przypadku więcej niż 1 załącznikaw danej sekcji prosimy o spakowanie załączników w plik ZIP lub RAR
Wniosek o pożyczkę oraz o dotację na spłatę odsetek PES
Prześlij
E1. Kwestionariusz i oświadczenie MŚP (według wzoru)
Prześlij
E2. Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania (według wzoru)
Prześlij
E3. Deklaracja - Osiągnięte korzyści społeczne (według wzoru)
Prześlij
E4. Zasady przetwarzania danych osobowych (według wzoru)
Prześlij
E5. Prognozowane przepływy środków pieniężnych w pierwszym roku spłaty (według wzoru)
Prześlij
E6. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument określający status prawny PES
Prześlij
E7. Statut lub Umowa (tekst jednolity lub umowa wraz z aneksami) Wnioskodawcy i/lub podmiotu prowadzącego
Prześlij
E8. Kopia dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania lokalem, w którym prowadzona jest/będzie działalność Wnioskodawcy
Prześlij
E9. Upoważnienie do sprawdzenia Wnioskodawcy w BIG (według wzoru)
Prześlij
E10. Upoważnienie do sprawdzenia w BIG osoby fizycznej reprezentującej Wnioskodawcę (według wzoru)
Prześlij
E11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (według wzoru)
Prześlij
E12. Kopie otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołóstwie
Prześlij
E13. Oświadczenie Wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu (według wzoru) oraz zaświadczenie z banku potwierdzające posiadanie środków
Prześlij
E14. Zaświadczenia o niezaleganiu wobec US i ZUS (nie starsze niż miesiąc)
Prześlij
E15. Kopia CIT za 3 ostatnie lata (z wpływem potwierdzonym przez US)
Prześlij
E16. Ewidencja sprzedaży za 3 ostatnie lata oraz za rok bieżący
Prześlij
E17. Rachunek zysków i strat oraz bilans za 3 ostatnie lata
Prześlij
E18. Ewidencja środków trwałych wraz z tabelami amortyzacyjnymi za 3 ostatnie lata oraz rok bieżący
Prześlij
E19. Wstępne umowy handlowe z dostawcami / odbiorcami / beneficjentami / grantodawcami
Prześlij
E20. Kopie umów kredytowych, pożyczkowych, leasingowych wraz z harmonogramem ich spłat oraz opinia o terminowości ich obsługi lub potwierdzenie spłaty trzech ostatnich rat każdego z zobowiązań
Prześlij
E21. Dokumentacja dotycząca proponowanego zabezpieczenia spłaty w zależności od wybranej formy
Prześlij
E22. Inne dokumenty i informacje, według wymagań FRP w Suwałkach (np. potwierdzenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, projekt budowlany, kosztorysy, pozwolenie na budowę, posiadane kwalifikacje, licencje, deklaracje VAT, wyciągi bankowe, historia rachunku, itp.)
Prześlij