Polityka prywatności

Ten dokument (dalej: „Zasady”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (dalej: „Fundacja”). Z poniższego tekstu dowiedzą się Państwo m.in. dla jakich celów i jak długo Fundacja przetwarza lub będzie przetwarzała Państwa dane osobowe. Dowiedzą się Państwo, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw mogą Państwo skorzystać w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach:
adres: ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki
telefon: (+48) 87 565 13 86
e-mail: biuro@frp.pl
Fundacja – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać  Państwa dane osobowe?

Fundacja gwarantuje, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli Fundacja będzie chciała przetwarzać Państwa dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaną  wtedy Państwo odrębnie poinformowani o tym nowym celu. Poniższe zestawienie przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez Fundację pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność Fundacji. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

Cel

Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do zawarcia  oraz realizacji zawartej z Państwem umowy.

Wyjaśnienie

Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, analizy i oceny zdolności kredytowej, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Długość okresu przetwarzania danych

Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.

Cel

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym.

Wyjaśnienie

W tym przypadku Fundacja przetwarza dane osobowe po to, aby spełnić obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa lub zrealizować zadania w interesie publicznym. W szczególności mówimy tu o wypełnianiu obowiązków Fundacji w związku z prowadzeniem działalności statutowej i realizacją zawartych umów oraz w celach archiwizacyjnych.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Długość okresu przetwarzania danych

Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane podane na formularzu rejestracyjnym wniosku), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródła o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG. W każdym ze wskazanych przypadków Fundacja skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Komu Państwa dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Fundacji – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Fundację pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Fundację odbiorcom poza strukturą Fundacji. Zawsze w takiej sytuacji Fundacja dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Fundacji, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów
c) banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Fundację i Państwa (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów zagranicznych) oraz na podstawie właściwych przepisów prawa, np. BIK, Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., biura informacji gospodarczej (KRD, BIG),
g) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
h) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
j) podmioty, wobec których wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,
k) podmioty działające w ramach Fundacji lub podmioty z grupy kapitałowej odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.

Realizacja praw

Szczegółowa Informacja o Państwa prawach:
a) przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b) jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Fundację są niezgodne z rzeczywistością, mają Państwo prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
c) mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d) mają Państwo  prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
e) mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Fundacji,
f) mają Państwo również prawo do otrzymania od Fundacji Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
h) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę mogą Państwo wycofać w siedzibie Fundacji, przez telefon, oraz za pośrednictwem e-maila. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Fundację Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.