Zarejestruj

DANE PODSTAWOWE
ZAŁĄCZNIKI - w przypadku więcej niż 1 załącznikaw danej sekcji prosimy o spakowanie załączników w plik ZIP lub RAR
E0. Wniosek o pożyczkę oraz o dotację na spłatę odsetek PES (według wzoru).
Prześlij
E1. Kwestionariusz i oświadczenie MŚP (według wzoru).
Prześlij
E2. Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania (według wzoru).
Prześlij
E3. Deklaracja – Osiągnięte korzyści społeczne (według wzoru).
Prześlij
E4. Zasady przetwarzania danych osobowych (według wzoru).
Prześlij
E5. Statut lub Umowa (tekst jednolity lub umowa wraz z aneksami) Wnioskodawcy i/lub podmiotu prowadzącego.
Prześlij
E6. Kopia dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania lokalem.
Prześlij
E7. Upoważnienie do sprawdzenia Wnioskodawcy w BIG (według wzoru).
Prześlij
E8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (według wzoru).
Prześlij
E9. Kopie otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie z ostatnich 3 lat.
Prześlij
E10. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (wkład własny) niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia oraz zaświadczenie z banku potwierdzające posiadane środki.
Prześlij
E11. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (według wzoru).
Prześlij
E12. Kopia CIT za 3 ostatnie lata (z wpływem potwierdzonym wysłania).
Prześlij
E13. Ewidencja sprzedaży za rok bieżący.
Prześlij
E14. Rachunek zysków i strat oraz bilans za 3 ostatnie lata.
Prześlij
E15. Ewidencja środków trwałych wraz z tabelami amortyzacyjnymi za 3 ostatnie lata oraz rok bieżący.
Prześlij
E16. Kopie umów kredytowych, pożyczkowych, leasingowych wraz z harmonogramem ich spłat i potwierdzenie spłaty trzech ostatnich rat każdego z zobowiązań lub opinia o terminowości ich obsługi.
Prześlij
E17. Dokumentacja dotycząca proponowanego zabezpieczenia spłaty w zależności od wybranej formy.
Prześlij
E18. Inne dokumenty i informacje, według wymagań FRP w Suwałkach (np. potwierdzenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, projekt budowlany, kosztorysy, pozwolenia na budowę, posiadane kwalifikacje, licencje, deklaracje VAT, wyciągi bankowe, historia rachunku, itp.).
Prześlij